Kategorie produktů

Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti K-net Technical International Group, s.r.o.

VÝČET NEJDŮLEŽITĚJŠÍCH BODŮ VOP:

 

1.        Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že byl obeznámen a souhlasí s těmito VOP.

2.        Kupující může provádět objednání zboží bez registrace.

3.        Osobní údaje kupujícího jsou zabezpečeny v souladu se zákonem č. 101/200 o ochraně osobních údajů. Smlouva mezi kupujícím a prodávajícím a informace v ní obsažené nejsou veřejně přístupné.

4.        Kupní cena zboží je vždy uváděna včetně DPH.

5.        Aktuální ceny dopravy jsou uvedeny v E-shopu v sekci Doprava a platba

6.        Při registraci a objednávání je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje.

7.        Kupující provede objednávku okamžikem kliknutí na tlačítko „Objednat“.

8.        Smlouva (dohoda mezi kupujícím a prodávajícím o předání zboží a úhradě ceny) vzniká v okamžiku doručení e-mailu Kupujícímu potvrzujícího objednávku.

9.        Kupující – Spotřebitel má ze zákona právo odstoupit od smlouvy (bez udání důvodu) ve lhůtě 14 dnů od převzetí zboží.

10.     K dodanému zboží je vždy přibalena příslušná faktura, která zároveň slouží jako dodací list.

11.     Kupující je povinen ihned při převzetí zboží prohlédnout neporušenost balení. Porušenou zásilku není kupující povinen převzít.

12.     Kupující je povinen neprodleně informovat prodávajícího o zjištěných vadách.

13.     Vybavení a součásti tvořící E-shop (např. fotografie zboží) jsou chráněny autorským právem.

 

Prodávajícím je společnost K-net Technical International Group, s.r.o.

se sídlem v:

K-net Technical International Group, s.r.o.
Antonínská 20
602 00 Brno

a adresou pro doručování a provozovnou:

K-net Technical International Group, s.r.o. Olomoucká 170
627 00 Brno - Černovice

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
verze: 1/2015

 

1. Základní ustanovení

1.1.      Tyto v všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují smluvní vztahy při dodávce zboží ze strany společnosti K-net Technical International Group, IČ 479 16 745, zapsané v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, v oddíle C, vložka 10425 se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno, adresa pro doručování Olomoucká 170, 627 00 Brno - Černovice, Česká republika, e-mail: eshop@k-net.cz, tel.: +420 548 220 150 (dále jen „Prodávající“), právnickým nebo fyzickým osobám (dále jen „Kupující“). Zbožím se rozumí souhrn všech výrobků, produktů a případně služeb, které jsou nabízeny v internetovém obchodu (E-shopu) Prodávajícího, který je provozován na webových stránkách na adrese www.eshop.k-net.cz (dále jen „Zboží“).

1.2.     Právní vztah Prodávajícího a Kupujícího se řídí českým právním řádem, zejména pak uzavřenou Smlouvou, VOP, zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „OZ“), a pokud je kupující spotřebitel tak zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů.

1.3.     VOP určují část obsahu kupní smlouvy uzavřené mezi Prodávajícím a Kupujícím za účelem převodu vlastnického práva ke Zboží a realizace dodávky Zboží. Pokud se v VOP hovoří o „Smlouvě“, pak se má na mysli kupní smlouva na dodávku Zboží.

1.4.     Odesláním objednávky z internetové adresy www.eshop.k-net.cz (dále také jen „E-shop“) Kupující stvrzuje, že byl seznámen s VOP a s uvedenými podmínkami souhlasí. VOP jsou závazné pouze pro prodej Zboží prostřednictvím E-shopu.

1.5.     VOP upravují také práva a povinnosti smluvních stran při využívání webové stránky Prodávajícího umístěné na adrese www.eshop.k-net.cz, jakož i další související právní vztahy.

1.6.     Kupující bere na vědomí, že programové vybavení, vzhled, uspořádání, grafické prvky a další součásti tvořící E-shop (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící E-shop.

 

2.        Účet uživatele

 

2.1.     Na základě registrace Kupujícího provedené v E-shopu může Kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může Kupující provádět objednávání Zboží (dále jen „Uživatelský účet“). Registrace je zcela dobrovolná a Kupující může provádět objednávání Zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní E-shopu.

2.2.     Při registraci v E-shopu a při objednávání Zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny vyplňované údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání Zboží jsou Prodávajícím považovány za správné.

2.3.     Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost, pokud Kupující tuto svou povinnost poruší. Kupující není oprávněn umožnit využívání Uživatelského účtu třetím osobám.

2.4.     Prodávající může zrušit Uživatelský účet v případě, kdy Kupující poruší kteroukoli povinnost vyplývající ze Smlouvy (včetně VOP), či v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 2 roky nevyužívá.

2.5.     Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

3. Uzavření Smlouvy

3.1.     Smlouva je uzavřena na základě objednávky Kupujícího a její akceptace ze strany Prodávajícího. Ustanovení § 1732 odst. 2 OZ se neuplatní. Prodávající si vyhrazuje, že nabídku obsažená v E-shopu platí pouze do vyčerpání zásob nebo ztráty schopnosti Prodávajícího plnit. Pro objednání Zboží vyplní Kupující objednávkový formulář v E-shopu, přičemž v tomto formuláři je třeba uvést alespoň následující údaje:

a)        jméno a příjmení (název/firma/IČO)

b)        adresa bydliště (sídla)

c)        emailová adresa

d)        kontaktní telefonní číslo.

V objednávce je dále uvedeno objednávané zboží, počet kusů a cena zboží. Kupující zvolí z nabízených možností způsob dopravy a platby. Kupující odpovídá za správnost údajů uvedených v objednávce. Nebude-li objednávka obsahovat uvedené údaje, Prodávající není povinen na takovou objednávku reagovat, avšak může ji uznat jako řádnou. Odesláním objednávky Kupující kupní cenu Zboží akceptuje, cenu dopravy do místa dodání Zboží.

Před zasláním objednávky Prodávajícímu je Kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky Kupující vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle Kupující Prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Objednat“. Údaje uvedené v objednávce jsou Prodávajícím považovány za správné.

3.2.     Po doručení správně vyplněné objednávky je Prodávající povinen Kupujícímu neprodleně potvrdit její doručení, a to prostřednictvím e-mailu odeslaného na e-mailovou adresu Kupujícího uvedenou v objednávce. V okamžiku doručení potvrzujícího e-mailu Kupujícímu je uzavřena Smlouva. V případě, že Kupujícím je podnikatel ve smyslu příslušných ustanovení OZ, považuje se za akceptaci objednávky i přímé dodání objednaného Zboží bez předchozího výslovného projevu vůle Prodávajícího.

3.3.     Prodávající si vyhrazuje právo neakceptovat objednávku nebo její část v případě, že se Zboží již nevyrábí, nedodává nebo je již vyprodáno, kupující má špatnou platební morálku, popřípadě existuje jiný relevantní důvod, pro který po Prodávajícím nelze spravedlivě požadovat akceptaci objednávky (např. z důvodu porušení dříve uzavřených Smluv), přičemž Prodávající bude bez zbytečného odkladu Kupujícího o těchto skutečnostech informovat některým z prostředků komunikace na dálku. Za neakceptaci objednávky se považuje i neodeslání potvrzení o doručení objednávky (viz předchozí odstavec těchto VOP). V případě, že za výše uvedených okolností Kupující již zaplatil kupní cenu nebo její část a objednávka nebyla Prodávajícím akceptována, bude mu tato částka vrácena, a to nejpozději do 15 (patnácti) pracovních dnů ode dne jejího připsání na účet Prodávajícího. Uvedená lhůta se považuje za dodrženou, bude-li v této lhůtě podán příkaz k úhradě nebo poštovní poukázka.

 

4. Dodání zboží

4.1.   Prodávající dodá Zboží do místa bydliště (sídla) Kupujícího uvedeného v objednávce. Pokud Kupující zvolil jiné místo dodání, bude zboží dodáno do místa dodání označeného Kupujícím. Toto místo se pak považuje i za místo k úhradě kupní ceny, nebude-li uhrazena jinak.

4.2.   Obvyklá lhůta pro dodání Zboží skladem činí 3 (tři) pracovní dny od akceptace objednávky, pokud je místo dodání na území České republiky. Kupující je srozuměn s tím, že termín dodání je ovlivněn zejména dostupností Zboží na skladě Prodávajícího, jakož i objednaným Zbožím, a proto v ojedinělých případech může být dodací lhůta delší, o čemž bude Kupující, některým z prostředků komunikace na dálku, při akceptaci objednávky Prodávajícím nebo bez zbytečného odkladu po této akceptaci vyrozuměn. Kupující bere na vědomí, že v případě zvolení úhrady kupní ceny bankovním převode či platební kartou, výše uvedené dodací lhůty počínají běžet ode dne následujícího po dni připsání plné výše kupní ceny (včetně ceny dopravy) na bankovní účet Prodávajícího. Prodávající si zároveň vyhrazuje právo na prodloužení termínu dodání Zboží v případě výskytu nepředvídatelných událostí (vyšší moci).

4.3.   Kupující má právo zvolit způsob dopravy dle aktuálních možností uvedených v E-shopu. Přeprava bude realizována prostřednictvím externí přepravní společnosti, prostřednictvím držitele poštovní licence nebo osobně v provozovně prodejce na adrese K-net Technical International Group, s.r.o., Olomoucká 170, 627 00 Brno – Černovice

4.4.   Kupující se zavazuje Zboží převzít a zaplatit za ně sjednanou kupní cenu.

4.5.   Převzetí Zboží je Kupující povinen potvrdit na příslušných dokumentech svým podpisem. Při převzetí Zboží je Kupující povinen ihned za přítomnosti zaměstnance přepravní společnosti nebo zaměstnance držitele poštovní licence prohlédnout neporušenost obalu zásilky, pokud bude balení zjevně poškozeno, není povinen zásilku převzít. Převzetím Zboží a podpisem dodacího listu či jiného obdobného dokumentu Kupující stvrzuje, že obal zásilky nebyl poškozen. Kupující je povinen neprodleně informovat Prodávajícího o zjištěných vadách.

4.6.   Vlastnické právo ke Zboží přechází na Kupujícího až úplným zaplacením kupní ceny.

4.7.   V případě nezastižení Kupujícího nebo osoby zmocněné k převzetí Zboží na adrese místa dodání bude postupováno podle pravidel příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Případné vícenáklady spojené s opakovanými pokusy o doručení Zboží včetně případného poplatku za uskladnění, jakož i vícenáklady vzniklé v důsledku odmítnutí převzetí řádně dodaného Zboží, je Kupující povinen Prodávajícímu uhradit, a to ve výši dle ceníku příslušného přepravce nebo držitele poštovní licence. Takové vícenáklady tedy mohou být Kupujícímu dodatečně účtovány.

4.8.   K dodávanému Zboží bude vždy přibalena i příslušná faktura s náležitostmi stanovenými právními předpisy. Pokud není přibalen dodací list, slouží přiložená faktura jako dodací list.

4.9.   Prodávající je oprávněn odmítnout předat Zboží Kupujícímu, pokud nebude plně uhrazena kupní cena a/nebo cena dopravy.

5. Kupní cena a platební podmínky

5.1.   Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu za dodané Zboží kupní cenu, která je uvedena u příslušného Zboží v E-shopu včetně DPH. Kupní cena Zboží je uváděna bez i včetně DPH v zákonné výši. Společně s kupní cenou Zboží je Kupující povinen uhradit cenu dopravy do místa dodání, není-li dále stanoveno jinak. Aktuální ceny dopravy jsou taktéž uvedeny v E-shopu v sekci Doprava a platba, přičemž platí pouze pro dodání v rámci České republiky. Má-li být Zboží dodáno do zahraničí, bude cena dopravy dohodnuta individuálně, není-li výslovně v E-shopu uvedeno jinak.

5.2.   Změny cen Zboží, dopravy či jsou plně v dispozici Prodávajícího a mohou se měnit i v průběhu dne. Provedené změny nemohou mít vliv na již uzavřené Smlouvy, nebude-li mezi Smluvními stranami sjednáno jinak. Změna cen a limitu je účinná zveřejněním v E-shopu, nebude-li Prodávajícím stanoveno jinak.

5.3.   Úhrada kupní ceny (včetně ceny dopravy) je možná:

a)        bezhotovostně na účet Prodávajícího, který bude uveden v akceptaci objednávky, příp. bude neprodleně sdělen Kupujícímu prostřednictvím některého z prostředků komunikace na dálku;

b)        při dodání/převzetí Zboží (na dobírku) v hotovosti k rukám smluvního přepravce nebo držitele poštovní licence;

c)        prostřednictvím platební karty.

5.4.   V případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí Zboží. V případě bezhotovostní platby včetně platby kartou je kupní cena splatná ve lhůtě 3 dnů od uzavření Smlouvy.

5.5.   Kupní cena se v případě bezhotovostního převodu či platby kartou považuje za uhrazenou okamžikem jejího připsání na účet Prodávajícího. Kupní cena, jejíž úhrada je mezi Prodávajícím a Kupujícím sjednána v hotovosti, se považuje za uhrazenou okamžikem jejího předání zaměstnanci držitele poštovní licence nebo zaměstnanci smluvního přepravce.

6. Záruka

6.1.   Prodávající prohlašuje, že pokud není uvedeno jinak, tak je nabízené zboží nové a poskytuje Kupujícímu, jenž není podnikatelem a koupě týká jeho podnikatelské činnosti, na toto Zboží záruku po dobu, která je na obalu každého Zboží vyznačena jako doba spotřeby (použitelnosti).

6.2.   Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že prodávané Zboží je při převzetí Kupujícím bez vad. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující Zboží převezme:

a)        má Zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které Prodávající nebo výrobce popsal nebo které Kupující očekával s ohledem na povahu Zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b)        se Zboží hodí k účelu, který pro jeho použití Prodávající uvádí nebo ke kterému se Zboží tohoto druhu obvykle používá, c) Zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

c)        Zboží je v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a

d)        Zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

6.3.   Projeví-li se vada během šesti měsíců ode dne převzetí Zboží, má se za to, že Zboží bylo vadné již při jeho převzetí. To neplatí, pokud se jedná o vztah mezi Prodávajícím a Kupujícím, jenž je podnikatelem a koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

6.4.   Za vadu se považuje i dodání jiného Zboží. Za vadu se považují i vady v dokladech nutných pro užívání Zboží. Záruka se nevztahuje zejména na vady způsobené nevhodným skladováním či použitím, neodborným zacházením, jakož i vady způsobené Kupujícím a/nebo třetími osobami.

6.5.   Právo Kupujícího z vadného plnění zakládá i skrytá vada, kterou má Zboží při přechodu nebezpečí škody na Kupujícího. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou Prodávající způsobil porušením své povinnosti. Povinnosti Prodávajícího ze záruky za jakost nejsou tímto odstavcem dotčeny.

6.6.   Kupující je povinen případné vady Zboží reklamovat u Prodávajícího v záruční době, a to neprodleně po jejich zjištění a nejlépe písemně na adrese K-net Technical International Group, s.r.o., Olomoucká 170, 627 00 Brno – Černovice, Česká republika nebo emailové adrese adrese eshop@k-net.cz. Je-li vadné plnění podstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo:

a)        na odstranění vady dodáním nového Zboží bez vady nebo dodáním chybějícího Zboží

b)        na odstranění vady opravou Zboží

c)        na přiměřenou slevu z kupní ceny

d)        odstoupit od smlouvy.

Kupující sdělí Prodávajícímu, jaké právo si zvolil, při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího; to neplatí, žádal-li Kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li Prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li Kupujícímu, že vady neodstraní, může Kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od Smlouvy odstoupit. Nezvolí-li Kupující své právo včas, má práva jako při nepodstatném porušení Smlouvy.

6.7.   Je-li vadné plnění nepodstatným porušením Smlouvy, má Kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny. Dokud Kupující neuplatní právo na slevu z kupní ceny nebo neodstoupí od Smlouvy, může Prodávající dodat to, co chybí, nebo odstranit právní vadu. Jiné vady může Prodávající odstranit podle své volby opravou Zboží nebo dodáním nového Zboží; volba nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené náklady. Neodstraní-li Prodávající vadu Zboží včas nebo vadu Zboží odmítne odstranit, může Kupující požadovat slevu z kupní ceny, anebo může od Smlouvy odstoupit. Provedenou volbu nemůže Kupující změnit bez souhlasu Prodávajícího

6.8.   Je-li Kupujícím spotřebitel, jiná osoba, která není podnikatelem, nebo podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě netýká jeho podnikatelské činnosti, má v případě, že Zboží má vady, právo požadovat i dodání nového Zboží bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti Zboží, může dotčený Kupující požadovat výměnu jen součásti. Není-li to možné, může odstoupit od Smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má Kupující právo na bezplatné odstranění vady. Příslušný způsob vyřízení oprávněné reklamace určuje Kupující, a to výslovným požadavkem uvedeným zpravidla v reklamaci.

6.9.   Právo na dodání nového Zboží, nebo výměnu součásti má Kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže Zboží řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má Kupující i právo od Smlouvy odstoupit.

6.10.Neodstoupí-li Kupující od Smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nového Zboží bez vad, na výměnu jeho součásti nebo na opravu Zboží, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu Prodávající nemůže dodat nové Zboží bez vad, vyměnit jeho součást nebo Zboží opravit, jakož i v případě, že Prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže.

6.11.Právo z vadného plnění Kupujícímu nenáleží, pokud Kupující před převzetím Zboží věděl, že toto má vadu, anebo pokud Kupující vadu sám způsobil. Má-li Zboží vadu, z níž je Prodávající zavázán, a jedná-li se o Zboží prodávané za nižší cenu nebo o Zboží použité, má Kupující místo práva na výměnu Zboží právo na přiměřenou slevu.

6.12.Uplatní-li Kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu druhá strana v písemné formě, kdy právo uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob vyřízení reklamace Kupující požaduje, jakož i provedení opravy a dobu jejího trvání. Ujednají-li strany ještě předtím, než Kupující může uplatnit právo z vady Zboží, že se jeho práva omezí nebo že zanikají, nepřihlíží se k tomu. Ustanovení tohoto odstavce neplatí, pokud je Kupujícím podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

6.13.Při předčasném plnění může Prodávající odstranit vady do doby určené pro odevzdání Zboží. Výkonem svého práva nesmí Kupujícímu způsobit nepřiměřené obtíže nebo výdaje. Právo Kupujícího na náhradu škody tím není dotčeno.

6.14.Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu Zboží či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné porušení Smlouvy. Ustanovení tohoto odstavce se použije pouze v případě, že je Kupujícím spotřebitel.

6.15.Kupující Zboží podle možnosti prohlédne co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na věci a přesvědčí se o jeho vlastnostech a množství. Odesílá-li Prodávající Zboží, může Kupující odložit prohlídku do doby, kdy je Zboží dopraveno do místa plnění.

6.16.Do odstranění vady nemusí Kupující platit část kupní ceny odhadem přiměřeně odpovídající jeho právu na slevu.

6.17.Kupující nemůže odstoupit od Smlouvy (ustanovení následujícího článku VOP tímto není dotčeno), ani požadovat dodání nového Zboží, nemůže-li Zboží vrátit v tom stavu, v jakém jej obdržel. To neplatí,

a)        došlo-li ke změně stavu v důsledku prohlídky za účelem zjištění vady Zboží,

b)        použil-li Kupující Zboží ještě před objevením vady,

c)        nezpůsobil-li Kupující nemožnost vrácení Zboží v nezměněném stavu jednáním anebo opomenutím, nebo

d)        prodal-li Kupující Zboží ještě před objevením vady, spotřeboval-li jej, anebo pozměnil-li Zboží při obvyklém použití; stalo-li se tak jen zčásti, vrátí Kupující Prodávajícímu, co ještě vrátit může, a dá Prodávajícímu náhradu do výše, v níž měl z použití Zboží prospěch.

6.18  Neoznámil-li Kupující vadu bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při včasné prohlídce a dostatečné péči zjistit, soud mu právo z vadného plnění nepřizná. Jedná-li se o skrytou vadu, platí totéž, nebyla-li vada oznámena bez zbytečného odkladu poté, co ji Kupující mohl při dostatečné péči zjistit, nejpozději však do dvou let po odevzdání Zboží. K účinkům podle tohoto odstavce soud přihlédne jen k námitce Prodávajícího, že vada nebyla včas oznámena. Prodávající však nemá právo na námitku, je-li vada důsledkem skutečnosti, o které Prodávající v době odevzdání Zboží věděl nebo musel vědět.

6.19  Je-li Kupujícím podnikatel, u kterého je však již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti, musí vady reklamovat písemně, přičemž způsob, jakým bude oprávněná reklamace Kupujícího vyřízena, a termín vyřízení reklamace (odstranění vad), resp. termín vyřízení vzneseného nároku, určuje Prodávající.

6.20  Kupující je povinen Prodávajícímu prokázat, že se jedná o Zboží zakoupené u Prodávajícího a také skutečnost, že jsou vady reklamovány včas ve stanovené lhůtě. V případě, že reklamace bude vyřízena výměnou Zboží, je Kupující povinen vrátit veškeré Zboží, které je předmětem výměny.

6.21  Bude-li reklamace shledána neoprávněnou, má Prodávající právo požadovat úhradu účelně vynaložených nákladů souvisejících s touto neoprávněnou reklamací; to neplatí, pokud je Kupujícím jiná osoba než podnikatel, u kterého je již při uzavření Smlouvy zřejmé, že se koupě týká jeho podnikatelské činnosti.

6.22  Není-li pro případy, kdy to OZ umožňuje, v těchto VOP či Smlouvě ujednáno jinak, použijí se při uplatnění práv z vadného plnění (reklamaci) příslušná ustanovení OZ, zejména pak ustanovení § 2099 – 2117 OZ a ustanovení § 2165 – 2174 OZ. Je-li kupujícím spotřebitel, užijí se dále ustanovení Zákona o ochraně spotřebitele.

7. Odstoupení od Smlouvy a vrácení Zboží

7.1.   Kupující, kteří jsou spotřebitelem, mají právo odstoupit od Smlouvy uzavřené prostřednictvím prostředků komunikace na dálku ve smyslu příslušných ustanovení OZ ve lhůtě 14 dnů následujících po dni kdy Kupující nebo jím určená třetí osoba (jiná než dopravce) převezme Zboží; odstoupit lze i bez uvedení důvodu a bez uplatnění jakékoli sankce ze strany Prodávajícího. Toto právo na odstoupení se však netýká smluv uvedených v ustanovení § 1837 OZ

7.2.   Pro účely uplatnění práva na odstoupení od Smlouvy musí Kupující o svém odstoupení od Smlouvy informovat Prodávajícího formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb na adresu K-net Technical International Group, s.r.o., Olomoucká 170, 627 00 Brno – Černovice, Česká republika nebo e-mailem na adresu eshop@k-net.cz.

7.3.   Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od Smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od Smlouvy Prodávajícímu před uplynutím příslušné lhůty (viz odst. 1 tohoto článku).

7.4.   Pokud Kupující odstoupí od Smlouvy, Prodávající mu vrátí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy mu bylo doručeno oznámení o odstoupení od Smlouvy, všechny platby, které od Kupujícího obdržel, včetně nákladů na dodání (kromě dodatečných nákladů vzniklých v důsledku Kupujícím zvoleného způsobu dodání Zboží, který je jiný než nejlevnější způsob standardního dodání Zboží nabízený Prodávajícím). Pro vrácení plateb bude použit stejný platební prostředek, který Kupující použil pro provedení počáteční transakce, pokud Kupující výslovně neurčil jinak. V žádném případě však s vrácením plateb Kupujícímu nevzniknou další náklady.

7.5.   Platby budou Prodávajícím zaslány zpět Kupujícímu až po obdržení vráceného Zboží nebo poté, co Kupující prokáže, že zboží odeslal zpět Prodávajícímu; rozhoduje okamžik, který nastane dříve.

7.6.   Kupující je povinen Zboží bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 14 dnů ode dne, kdy došlo k odstoupení od Smlouvy, zaslat zpět Prodávajícímu na adresu K-net Technical International Group, s.r.o., Olomoucká 170, 627 00 Brno – Černovice, Česká republika na téže adrese je možno Zboží vrátit osobně. Lhůta se považuje za zachovanou, pokud je v jejím rámci Zboží Prodávajícímu odesláno.

7.7.   Kupující nese přímé náklady spojené s vrácením Zboží.

7.8.   Kupující odpovídá pouze za snížení hodnoty Zboží v důsledku nakládání s tímto Zbožím jiným způsobem, než který je nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi Zboží, včetně jeho funkčnosti

7.9.   Na Kupující, kteří nejsou spotřebitelem, se tento článek VOP nepoužije, nestanoví-li právní předpisy jinak.

8. Ochrana osobních údajů

8.1.   Kupující souhlasí, aby Prodávající pro účely uzavření a plnění Smlouvy, pro účely spravování Uživatelského účtu, jakož i pro účely zasílání elektronické pošty s informacemi o akčních slevách a novinkách Zboží Prodávajícího v E-shopu a/nebo pro účely zasílání hlášení o stavu konkrétní objednávky (e-maily budou zasílány výhradně registrovaným Kupujícím, kteří si takovou možnost dobrovolně zvolí), shromažďoval, zpracovával a uchovával osobní údaje Kupujícího – fyzické osoby, a to zejména jméno, příjmení, titul, adresa bydliště, datum narození, rodné číslo, identifikační číslo, DIČ, pohlaví, číslo bankovního účtu a kontaktní údaje jako např. e-mailová adresa, telefonní číslo apod. Ochrana osobních údajů Kupujících – fyzických osob bude technicky a organizačně zabezpečena v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZoOOÚ”). Požádá-li Kupující – fyzická osoba o informaci o zpracování svých osobních údajů, Prodávající mu tuto informaci bez zbytečného odkladu za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace předá. Kupující – fyzická osoba, který zjistí nebo se bude domnívat, že Prodávající provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s jeho ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se ZoOOÚ, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího o vysvětlení a příp. požadovat, aby Prodávající odstranil takto vzniklý stav. Kupující odesláním objednávky souhlasí s poskytnutím a zpracováním výše uvedených osobních údajů Prodávajícím pro výše uvedené účely, a to po dobu od odeslání objednávky až do pěti let od skončení účinnosti Smlouvy (dodání Zboží). V případě, že nedojde k uzavření Smlouvy, je souhlas udělen na dobu pěti let od odeslání objednávky Kupujícím. Takto udělený souhlas může Kupující kdykoliv odvolat.

8.2.   Prodávající je oprávněn pověřit třetí osobu (zpracovatele) zpracováním osobních údajů Kupujícího. Osobní údaje nebudou předány třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího vyjma případů, kdy budou osobní údaje zpřístupněny z důvodu plnění Smlouvy (např. údaje budou poskytnuty dopravci Zboží). I v takovém případě budou předány jen nezbytné osobní údaje, přičemž Kupující s předáním (zpřístupněním) těchto svých osobních údajů souhlasí.

9. Ostatní ustanovení

9.1.   Smlouva je uzavírána pouze v českém jazyce, a to v elektronické podobě; Smlouva je po jejím uzavření Prodávajícím archivována, přičemž na písemnou žádost Kupujícího mu bude zaslána některým z prostředků komunikace na dálku. Podstatné náležitosti Smlouvy včetně identifikace Kupujícího nejsou veřejnosti přístupné. Aktuální znění VOP je vždy zveřejněno v E-shopu. Již neúčinné verze VOP jsou Prodávajícím archivovány a nejsou veřejně dostupné v E-shopu.

9.2.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Kupujícímu nevznikají náklady spojené s použitím komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy, tj. použití E-shopu a nákup v jeho rámci není ze strany Prodávajícího ani třetí osoby nijak zpoplatněn. Kupujícímu vznikají pouze jeho vlastní náklady, jako jsou např. náklady na jeho internetové připojení, náklady na jeho telefonní hovory, které si však hradí sám.

9.3.   Prodávající není ke Kupujícím vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) OZ.

9.4.   Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do E-shopu nebo v důsledku užití E-shopu v rozporu s jeho určením.

9.5.   Odesláním objednávky Kupující souhlasí se zasílám emailových obchodních sdělení Prodávajícího nebo jeho obchodních partneru na emailovou adresu uvedenou v objednávce. Kupující je oprávněn kdykoliv zasílán těchto obchodních sdělení zrušit pomocí odkazu umístěného v každém obchodním sdělení.

10. Závěrečná ustanovení

10.1.Není-li pro některý případ Smluvními stranami sjednáno nebo právními předpisy stanoveno výslovně jinak, jsou Smluvní strany oprávněny doručovat druhé Smluvní straně veškerá oznámení, sdělení a jiné písemnosti také prostřednictvím elektronické pošty, a to v případě Prodávajícího na e-mailovou adresu uvedenou v prvním článku těchto VOP či na e-mailovou adresu uvedenou v E-shopu a v případě Kupujícího na e-mailovou adresu uvedenou v objednávce Zboží. Tímto ustanovením není vyloučeno zasílání klasickou poštou nebo osobní předání. Písemnost se považuje za doručenou i v případě, že ji adresát odmítne převzít nebo si ji nevyzvedne ve lhůtě 10 dnů ode dne jejího uložení u poskytovatele poštovních služeb, i když se adresát o jejím uložení nedověděl.

10.2.Pokud by kterékoli ustanovení ve Smlouvě bylo nebo by se stalo neplatným nebo právně nevymahatelným, nebude to mít vliv na platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení Smlouvy. Odporuje-li některé ustanovení těchto VOP kogentním ustanovením právních předpisů, uplatní se bez dalšího příslušné kogentní ustanovení.

10.3.Odchylná ustanovení ve Smlouvě mají přednost před zněním VOP.

10.4.Pro posouzení případných sporů vzniklých na základě Smlouvy jsou příslušné obecné soudy České republiky.

10.5.Tyto VOP jsou platné a účinné od 15.4.2014. Změny VOP jsou plně v dispozici Prodávajícího, avšak provedené změny nemají vliv na již uzavřené Smlouvy.

 

K-net Technical International Group, s.r.o.

 

 

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace