Kategorie produktů

Reklamační řád

Reklamační řád a záruční podmínky společnosti

K–net Technical International Group, s.r.o pro e-shop

 

 1. 1.    Všeobecná ustanovení

1.1. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti mezi prodávajícím - společností K–net Technical International Group, s.r.o, se sídlem Antonínská 20, 602 00 Brno, IČ 479 16 745, dále jen „prodávající“ na straně jedné a kupujícími na straně druhé. Tento reklamační řád upravuje práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující. V otázkách tímto reklamačním řádem neupravených, se reklamace a záruka řídí zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů a souvisejících právních předpisů.

1.2. Práva a povinnosti pro kupující, kteří vystupují ve vztazích s prodávajícím jako kupující spotřebitelé, tj. Kupující, kterým je fyzická osoba, která nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti ve smyslu ustanovení § 52 odst. 3 občanského zákoníku, se řídí tímto ustanoveními čl. 4, 6, 7 a 8 tohoto Reklamačního řádu v ostatním zákonem č. 40/1964 Sb. občanským zákoníkem (dále jen OZ) a zákonem č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele a souvisejících právních předpisů

1.3. Záruka se vztahuje na zboží, jež bylo zakoupeno u prodávajícího a jehož reklamace byla uplatněna v záruční době. Ke každému zboží zakoupenému u prodávajícího je přiložen záruční list a dodací list, se sériovými čísly výrobku nebo faktura, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list, případně karta zboží.


 1. 2.    Rozpor s kupní smlouvou a dodání poškozeného zboží

2.1. Kupující je povinen prohlédnout zboží co nejdříve po převzetí zboží, nejpozději však do 24 hodin od převzetí s výjimkou případů, kdy zboží bylo předvedeno na prodejně. Pokud kupující zjistí poškození zboží nebo jakýkoliv rozdíl mezi záručním a dodacím listem, daňovým dokladem nebo fakturou nebo kartou zboží, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list a skutečně dodaným zbožím (v druhu, množství nebo sériovém čísle), nebo neobdržel se zásilkou správně vyplněný dodací list se sériovými čísly výrobků, je povinen neprodlené, nejpozději do 3 pracovních dnů prokazatelným způsobem tuto skutečnost oznámit prodávajícímu, pokud tak neučiní, nebude na jeho pozdější reklamaci brán zřetel.


 1. 3.            Podmínky záruky

3.1. Délka záruky v měsících je uvedena na záručním a dodacím listu nebo na daňovém dokladu nebo faktuře nebo na kartě zboží, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list.

3.2. Není-li na daňovém dokladu nebo faktuře nebo kartě zboží, na které je uvedeno, že slouží zároveň jako dodací a záruční list nebo na dodacím listu vyznačena u položky zboží záruční doba v jiné délce prodávající poskytuje záruku v délce 6ti měsíců. Na původní, na pevném disku instalovaný software (tzv. OEM SW) se vztahuje záruka v délce 90 dnů. Záruční doba počíná běžet ode dne vystavení záručního listu.

3.3. Do záruční doby se nepočítá doba, která uplyne od uplatnění reklamce do jejího vyřízení

3.4. Záruční doba zboží, které je náhradou za oprávněně reklamované zboží, dobíhá podle záruky původního zboží. Toto se týká jak opraveného zboží, tak i případů, kdy došlo v rámci reklamačního řízení k vyřízení reklamace výměnou zboží.


 1. 4.    Neuplatnitelnost záruky

4.1. Při nákupu jednotlivého komponentu, který si kupující montuje nebo instaluje do svého PC sám, neodpovídá prodávající za jeho kompatibilitu s komponenty v PC již namontovanými nebo instalovanými a s tím souvisejícím případným poškozením dodaného zboží, či vznik jiné škody v případě, že došlo k porušení postupu při instalaci či kombinování komponentů či software, dle návodu a pokynů k instalaci dané výrobcem zboží či prodávajícím.

4.2. Podmínkou platnosti záruky je provádění pravidelné běžné uživatelské údržby zařízení v souladu s uživatelskou příručkou.

4.3. Záruku nelze uplatnit v následujících případech:

 • po vypršení záruční lhůty
 • nefunkčnosti původního výrobcem nebo prodávajícím nainstalovaného softwaru, způsobené zásahem kupujícího nebo třetí osoby do nastavení instalovaného softwaru.
  • mechanického poškození, neodborné instalace, neodborného nebo nepřiměřeného zacházení či obsluhy, použitím nebo instalací v rozporu s uživatelskou příručkou, poškození elektrostatickým výbojem nebo zanedbání běžné péče
  • pokud byly vady způsobeny počítačovými viry
  • pokud se závada projevuje pouze u software, u kterého není odběratel schopen doložit legální způsob nabytí
  • používání zboží v podmínkách, které neodpovídají svými parametry prostředí, pro které jsou určeny, nebo jiným parametrům stanoveným výrobcem
   • zboží bylo poškozeno živly
   • zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci
   • poškození zboží v důsledku připojení zboží k elektrické síti, telekomunikační síti a počítačové síti bez patřičné přepěťové ochrany a neodpovídající ČSN.  (Prodávající doporučuje kupujícímu, aby snížil riziko poškození zařízení předřazením síťového filtru a přepěťové ochrany elektrického napájeni, telekomunikační sítě a počítačové sítě.)
   • do zboží bylo neoprávněně zasaženo osobou, která nebyla k provedení zásahu prodávajícím výslovně zmocněna.
 1. 5.    Postup při uplatnění a vyřizování reklamace

5.1. Kupující je povinen prokazatelným způsobem oznámit vadu zboží bez zbytečného odkladu poté co ji zjistil, nejpozději však do 3 dnů od jejího zjištění.

5.2. Kupující musí reklamovat produkty, kterým je na území ČR poskytován autorizovaný servis, přímo v autorizovaných servisních střediscích. Kontakty na autorizovaná servisní střediska jsou součástí záručního listu vydaného výrobcem. V případě, že autorizovaný servis posoudí závadu jako neodstranitelnou a reklamaci nevyřeší, je kupující oprávněn uplatnit reklamaci této vady u prodávajícího v záruční době, která se prodlužuje o dobu, kdy byl předmět reklamace v autorizovaném servisu.

5.3. V ostatních případech se postupuje dle následujícího postupu:

5.3.1.      Kupující  oznámí reklamaci prodávajícímu emailem na adresu: eshop@k-net.cz , popř. faxem na číslo: 548 220 151 nebo písemně - dopisem zaslaným na adresu provozovny prodávajícího: Olomoucká 170, 627 00 Brno,  případně osobně v  provozovně prodávajícího: Olomoucká 170, 627 00 Brno a to v pracovní dny v době od 9:00 – 16:00.

5.3.2.      Oznámení musí obsahovat seznam vadného zboží. U každé položky (t.j. u každého kusu) musí být uvedeno:

 • číslo dokladu, kterým bylo zboží zakoupeno
 • popis podle prodejního dokladu
 • sériové číslo výrobku
 • popis zjištěných vad, tj. o jaké vady se jedná a jak se projevují. Popis musí obsahovat případnou konkrétná konfiguraci včetně připojených periferií a software, při kterém se závada projevila.

5.3.3.      Na základě oznámení závady prodávající posoudí oprávněnost reklamace a stanoví další postup při vyřizování reklamace. V případě splnění podmínek pro přijetí zboží na reklamaci bude kupujícímu přiděleno číslo RMA (identifikační číslo, pod kterým bude reklamační případ u prodávajícího evidován.) Číslo RMA obdrží kupující emailem nebo faxem spolu se seznamem položek, které budou na základě posouzení oprávněnosti reklamace přijaty. Přidělení čísla RMA provede prodávající bez zbytečného odkladu, pokud možno v den doručení oznámení. Uvedení čísla RMA kupujícím je nutné v případě jakýchkoli dotazů týkajících se reklamačního případu.

5.3.4.      Kupující doručí na vlastní náklady a riziko reklamované zboží na adresu provozovny: Olomoucká 170, 627 00 Brno. Kupující je povinen zaslat reklamované zboží v originálním obalu nebo v obalu zabraňujícím poškození při přepravě. V případě zaslání zboží v neodpovídajícím obalu, nemusí prodávající zboží přijmout k záruční opravě. S volbou vhodného obalu poradí kupujícímu pracovníci reklamačního oddělení.

5.3.5.      Na každém přepravním obalu musí být nalepena nálepka, která obsahuje následující údaje:

 • výrazné označení reklamace
 • číslo RMA
 • jméno a adresu kupujícího
 • adresu provozovny prodávajícího: Olomoucká 170, 627 00 Brno

5.3.6.      V každém samostatném zasílaném balíku musí být seznam obsaženého zboží s uvedením příslušného čísla RMA, výrobního, sériového čísla a popisu závady.

5.3.7.      Pokud kupující doručí prodávajícímu reklamované zboží bez předchozího písemného oznámení závady a obdržení čísla RMA, je prodávající oprávněn toto zboží vrátit zpět kupujícímu na jeho náklady.

5.3.8.      Prodávající příjme k reklamačnímu řízení pouze ty položky, které byly uvedeny na seznamu zaslaném prodávajícímu společně s přiděleným číslem RMA. Položky, které nebudou obsaženy v seznamu zašle prodávající zpět kupujícímu na jeho náklady.

5.3.9.      Kupující je povinen zboží k reklamaci dodat včetně příslušenství (kompletní dokumentace, kabely, doplňky a software), pokud tak neúčinní, prodávající není povinen zboží k reklamaci přijmout.

5.3.10.    Po doručení reklamovaného zboží, pracovník reklamačního oddělení znovu posoudí reklamovanou vadu a pokud možno ihned rozhodne o důvodnosti reklamace, a zda se jedná o podstatné porušení smlouvy či nepodstatné. O uplatnění reklamace sepíše pracovník reklamační protokol, ve kterém uvede popis reklamované vady, způsob a termín vyřízení reklamace. V případě, že posoudí reklamaci jako nedůvodnou, uvede tuto skutečnost v reklamačním protokolu (neuznaná záruka).

5.3.11.    V případě, že při posouzení reklamované vady zjistí prodávající, že reklamace není důvodná, sdělí tuto skutečnost kupujícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od přijetí reklamovaného zboží.


 

 1. a.    Podstatné porušení smlouvy

Pokud má zboží vady neodstranitelné nebo větší množství vad, které brání jeho řádnému užívání, jedná se porušení smlouvy podstatným způsobem. V takovém případě může kupující :

 • požadovat výměnu zboží, dodání chybějícího zboží, dožadovat se odstranění právních vad
 • požadovat odstranění vad opravou zboží, jestliže jsou vady opravitelné
 • požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny

Práva kupujícího zaručená obchodním zákoníkem nejsou tímto ujednáním dotčena.

Volbu mezi shora uvedenými nároky má kupující pouze pokud ji provede ve svém oznámení vad při uplatnění reklamace nebo do 24 hodin po tomto oznámení. Takto provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. Jestliže kupující neprovede svoji volbu včas, tj. ve lhůtě shora uvedené, má nároky z vad zboží jako při nepodstatném porušení smlouvy.


 1. b.    Nepodstatné porušení smlouvy

Vady zboží odstranitelné, právní vady zboží, větší množství vad, které nebrání řádnému užívání zboží, opakující se vady nebo další vady (vady v množství, barvě, chybějící doklady, atd.) jsou považovány za nepodstatné porušení smlouvy.

V tomto případě může kupující požadovat odstranění vad nebo slevu z kupní ceny.

O tom, zda bude vada odstraněna opravou zboží nebo jeho výměnou rozhoduje prodávající.

 

5.3.12.    Přiměřená lhůta pro odstranění vad opravou činí 30 kalendářních dnů, v odůvodněných případech může být přiměřená lhůta stanovena odlišně, kdy prodávající stanoví lhůtu, ve které vady zboží odstraní. Jestliže kupující bez zbytečného odkladu po oznámení lhůty nesdělí prodávajícímu svůj nesouhlas, má se za to, že se dohodli na lhůtě stanovené prodávajícím. Neodstraní-li prodávající vady ve lhůtě stanovené dle předchozího odstavce, může kupující požadovat slevu z kupní ceny nebo od smlouvy odstoupit. Odstoupit od smlouvy může kupující pouze v případě, že na svůj úmysl upozorní prodávající při stanovení lhůty pro odstranění vady nebo v přiměřené lhůtě před odstoupením od smlouvy. Takto provedenou volbu nemůže kupující bez souhlasu prodávajícího měnit. Zboží musí být vráceno nepoškozené, bez známek užívání nebo opotřebení, v obalu a s veškerým příslušenstvím včetně přiložených záručních listů a návodů.

5.3.13.    Kupující nemůže odstoupit od smlouvy, jestliže vady včas neoznámil prodávajícímu.

5.3.14.    K odstoupení od smlouvy nedojde, jestliže kupující nemůže vrátit zboží ve stavu, v jakém je obdržel s výjimkou případů, kdy:

 • změnu stavu zboží nezpůsobil,
 • ke změně stavu zboží došlo v důsledku prohlídky řádně vykonané za účelem zjištění vad zboží.

5.3.15.    Pokud bylo zboží kupujícímu zasíláno prostřednictvím přepravce, nemá kupující právo na náhradu nákladů na přepravu.


 1. 6.    Účtování skladného

6.1.         Pokud si kupující nevyzvedne vyřízenou reklamaci do 30 dnů od obdržení oznámení o ukončení opravy, bude mu účtováno skladné ve výši 25,- Kč za každý započatý den od ukončení reklamace po její převzetí kupujícím. O ukončení opravy bude kupující vždy informován oznámením zaslaným emailem nebo faxem. Pokud si kupující však zboží nevyzvedne do doby, kdy výše skladného převýší cenu reklamovaného zboží, bude toto zboží použito na úhradu skladného.


 1. 7.    Data

7.1.         V případě oprávněné reklamace vady zboží typu PC, která měla za následek ztrátu nebo poškození software dodaného jako součást zařízení, zajistí prodávající uvedení tohoto zařízení do stavu, ve kterém bylo kupujícímu předáno při prodeji.

7.2.         Uznáním reklamace zboží typu zařízení pro ukládání dat, (pevný disk a ostatní záznamová média) nevzniká kupujícímu nárok na náhradu škody vzniklou ztrátou dat způsobenou vadou zařízení a součástí reklamace není obnovení těchto dat.

7.3.         Prodávající nijak neručí za ztrátu dat, která jsou obsažena v reklamovaném zboží a důrazně doporučuje kupujícímu tyto data zálohovat mimo reklamované zboží.


 1. 8.    Závěrečná ustanovení

8.1.         Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 1.4.2015  a ruší všechny předcházející reklamační řády a záruční podmínky prodávajícího pro e-shop. Prodávající si vyhrazuje právo změny tohoto reklamačního řádu.

8.2.         V případě, že by se některé z ustanovení tohoto reklamačního řádu dostalo do rozporu s kogentním ustanovením Obchodního zákoníku, Občanského zákoníku nebo jiného právního předpisu, zůstávají ostatní ustanovení v platnosti.

Scroll
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace